Afspraken die gelden voor de leden

 • Om lid te worden moet het inschrijfformulier op de website compleet worden ingevuld. Bij minderjarigen door de ouders / verzorgers.
 • De minimumleeftijd voor het lidmaatschap is 16 jaar.
 • Leden dienen ervoor te zorgen dat de contributie automatisch afgeschreven kan worden.
 • Als automatische afschrijving niet mogelijk is, wordt éénmaal schriftelijk aangemaand. Is één maand later nog geen contributie ontvangen, dan kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd.
 • Een lid kan zelf met onmiddellijke ngang opzeggen. Er vindt geen terugbetaling van contributie plaats; ook geen gedeeltelijke.
 • De leden dienen zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de verenigingsbesluiten en dienen de vereniging in geen enkel opzicht te benadelen.
 • De leden dienen op verzoek van het bestuur / commissies minstens éénmaal per jaar (verplicht) activiteiten uit te voeren voor de vereniging.
 • Klachten kunnen worden geuit bij het bestuur.
 • Nieuwe leden zijn verplicht z.s.m. het door het bestuur vastgestelde kledingpakket te bestellen. Het is verplicht op clubdagen clubkleding te dragen. Geen volledige clubkleding betekent niet meefietsen.
 • De deelname aan clubactiviteiten geschiedt volledig op eigen risico.
 • De leden kunnen bezwaar maken tegen een door het bestuur voorgedragen bestuur kandidaat. Dit bezwaar moet schriftelijk worden meegedeeld en ook moeten één of meer tegenkandidaten –
  met minstens vijf schriftelijke stemmen – worden voorgedragen. Bovengenoemd schrijven moet uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing bij de secretaris binnen zijn.
 • Pas na goedkeuring op een uitgeschreven ledenvergadering kunnen wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden aangebracht.

Voor het bestuur geldt het volgende

 • Het bestuur kent een voorzitter, penningmeester, secretaris en leden. De taakverdeling tussen alle bestuursleden is schriftelijk vastgelegd en wordt jaarlijks geëvalueerd.
 • Als in het bestuur een plaats openvalt, draagt het bestuur kandidaten aan van wie zij denkt dat ze capabel zijn en passen in het team.
 • De contributie bestaat uit een NTFU-gedeelte en een verenigingsgedeelte. De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de prijsverhoging van de NTFU, het percentage van deze verhoging wordt gebruikt om het verenigingsdeel te verhogen. Het NTFU-gedeelte en het verenigingsgedeelte worden opgeteld en naar boven afgerond op € 0,50. Het nieuwe bedrag wordt tijdig bekend gemaakt. Verhogingen van de contributie boven dit bedrag zullen ter goedkeuring worden voorgelegd tijdens de Algemene ledenvergadering en ingaan in het daaropvolgende jaar.
 • Het bestuur houdt toezicht op het dragen van clubkleding. Uitzonderingen op het niet dragen van clubkleding tijdens een clubdag kunnen alleen in overleg met het bestuur worden gemaakt. Uitzonderingen kunnen zijn:
  • Een nieuw lid dat nog niet in het bezit is van clubkleding
  • Fietsers die overwegen lid te worden en een enkele keer op proef meefietsen.
  • Een clubhelm die niet past. Hierover worden specifieke afspraken gemaakt.
  • Indien vervanging van beschadigde kleding niet op voorraad is.
 • Het bestuur bepaalt of het lidmaatschap wordt beëindigd, indien een lid:
  • Te laat contributie betaalt,
  • In strijd handelt met de statuten, huishoudelijk reglement of
   verenigingsbesluiten,
  • De vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 • Ontvangen klachten worden door het bestuur binnen 4 weken behandeld.
 • Het bestuur stelt vast hoe de clubkleding er uit ziet en wat de prijs is.
 • Het bestuur heeft het recht beslissingen te nemen over alle op de agenda van de uitgeschreven ledenvergadering voorkomende punten, indien op deze vergadering niet meer dan vijf leden zijn.
 • Het bestuur zorgt ervoor dat aanvullingen op dit huishoudelijk reglement worden toegevoegd.
 • Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Diversen

Clubdagen

Alle doordeweekse trainingsavonden (dinsdag en donderdag), alle zondagen en alle toertochten georganiseerd door de evenementen,- en toer-commissie.

Clubkleding

Het gebruik van de clubkleding staat beschreven in het kledingreglement.

Clubactiviteit

Een clubactiviteit is een activiteit die door of onder auspiciën van de evenementencommissie (EC), toercommissie (TC), bestuur of werkgroep wordt georganiseerd. Alle leden worden hierover geïnformeerd en kunnen hieraan deelnemen. Een activiteit die op initiatief van een individueel lid wordt opgestart is geen clubactiviteit. Het staat dit lid echter vrij om via rondvragen, mailen, bellen andere clubleden bij deze activiteit te betrekken. Hiermee wordt het geen clubactiviteit. Ons advies is echter om aan individuele initiatieven ruime bekendheid te geven zodat meer leden mee kunnen doen. Gebruik hiervoor de Cyql-app, Whatsapp, Facebook en/of email. Als dit lid voor een initiatief steun, aansluiting etc. zoekt bij de vereniging of als dit initiatief in de plaats komt van een andere clubactiviteit, dan wordt het daarmee wel een clubactiviteit. Dan zijn er nog activiteiten waarvan het initiatief buiten de vereniging ligt. Wij worden dan als bestuur, TC of EC gevraagd (met een beperkte groep) aan een activiteit mee te doen. Hiervoor geldt dat deze activiteit, afhankelijk van de tijd die er is, via de Cyql-App, email of Whatsapp bekend wordt gemaakt zodat deze activiteit voor eenieder toegankelijk is. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur geloot.

Misdragingen leden

Indien leden moeite hebben zich te houden aan de reglementen van de vereniging, bijvoorbeeld het niet houden aan de snelheid, gevaarlijk rijgedrag, niet houden aan het kledingreglement etc., worden deze daarop aangesproken. Als een gesprek niet tot oplossing leidt dan zijn de volgende 4 stappen van toepassing:

 • Het betreffende lid wordt door het bestuur/TC/EC aangesproken op zijn gedrag. Dit zal vervolgens vast worden gelegd in een dossier.
 • Het betreffende lid wordt nogmaals door het bestuur/TC/EC aangesproken op zijn gedrag en het zal schriftelijk worden bevestigd naar het betreffende lid. Dit zal vervolgens vast worden gelegd in het dossier.
 • Als een lid, nadat stap 1 en 2 al zijn gepasseerd, nogmaals gevaarlijk gedrag vertoont, zal het bestuur het betreffende lid voor de periode van 1 maand schorsen. Dit zal vervolgens vast worden
  gelegd in het dossier.
 • Als een lid nadat al de stappen gepasseerd zijn, en men constateert geen verbetering, dan zal het bestuur het desbetreffende lid royeren. Dit zal vervolgens vast worden gelegd in het dossier.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering (ALV) van 9 maart 2023 en vervangt alle eerdere versies.