Fietsen, en met name toerfietsen krijgt de laatste jaren steeds meer de aandacht in de media! De berichten zijn qua veiligheid, ongevallen en rechtszaken zelden positief. De toerfietser wordt door het publiek steeds meer gezien als een agressieve wegpiraat. Met name als deze in een groep rijden. Het is veel drukker op de weg en fietspad geworden dan jaren geleden dus dat vraagt om een andere kijk op toerfietsen en veiligheid.

Wat is veiligheid ?

Veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico’s. Totale veiligheid bestaat niet! Risico’s zijn verbonden met alle aspecten uit het leven, dus ook met het bedrijven van de toerfietssport. Het risico is aanvaardbaar als men zich houd aan de normen en gedragsregels van TCW. zo wordt het gevaar tot een minimum beperkt, zowel voor jezelf, je mede renners en voor de anderen weggebruikers

De laatste jaren zijn vele verenigingen en zo ook onze TCW overgegaan tot het aanstellen van “wegkapiteins”. Die worden geacht te handelen  naar de door NTFU opgestelde richtlijnen.

Een wegkapitein begeleidt de groep renners en zorgt dat de fietsers allemaal veilig en met plezier hun toer ritten kunnen maken. De wegkapitein maakt afspraken voor onderweg en wijst mensen vooraf op hun eigen verantwoording in het verkeer. Afspraken over onder andere de snelheid waarmee gereden wordt, de route, handgebaren en het gedrag op de weg, etc. Afspraken die zorgen voor duidelijkheid! Iedereen die meerijdt weet waar hij/zij aan toe is en alleen dat geeft al meer veiligheid.

Iedere deelnemer aan een toertocht of training is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de onderstaande regels en de gedragsnormen.  Het bestuur zal leden die zich herhaalde malen niet aan de gestelde regels houden ter verantwoording roepen en daar waar nodig passende maatregelen nemen.

Onderstaand volgt een opsomming van regels en normen die bij TCW van kracht zijn en waar ieder lid zich aan dient te conformeren. Leden van het Bestuur, wegkapiteins en de TC zullen hier bij alle TCW ritten op toe zien.

Snelheid:

Voor de reguliere toertochten op zondag en de door de TC georganiseerde toertochten geldt een richtsnelheid van max. 30 km/u voor de B groep en 32 km/u voor de A groep. Van de maximale richtsnelheid kan, afhankelijk van de weersomstandigheden en/of de conditie van de aanwezige leden, in overleg,  in beperkte mate worden afgeweken.

Voor de trainingsritten op de dinsdag- en donderdagavond wordt voor de A groep op voorhand geen maximum snelheid bepaald. Voor de B groep geldt echter een richtsnelheid van max. 30 km/u. Ook hier geldt dat, afhankelijk van de weersomstandigheden en/of conditie van de aanwezige leden, in overleg, in beperkte mate kan worden afgeweken.

Verkeersregels:

 • Ook fietsers dienen zich te houden aan de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Degene die voorop rijden geven duidelijk aan dat zij een verkeersregel gaan opvolgen (bijv. stoppen voor rood licht) Niemand passeert degenen die voorop rijden en iedereen volgt hun aanwijzingen. Daar waar bijvoorbeeld gekozen wordt voor het fietspad, volgt iedereen dan ook het fietspad;
 • Wacht tot de hele groep is overgestoken en bouw dan de snelheid weer langzaam op (niet aanzetten);
 • Houdt bij stilstand altijd rechts en blijf op je plaats in de groep.

Een ieder blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gedragingen op de weg!

Individuele normen:

 • Zorg voor goed onderhouden materiaal;
 • Kies de juiste snelheidsgroep, vermoeidheid vermindert de alertheid;
 • Zorg voor een goede basisconditie;
 • Niet plotseling remmen, liever de berm in sturen als dat mogelijk is;
 • Geen grote waaiers vormen bij zij wind, vraag om minder snelheid;
 • Houd goed rechts op smalle wegen en zeker bij onoverzichtelijk bochten.
 • Geef tijdig door als je de groep vroegtijdig wilt gaan verlaten.

Groepsnormen:

 • Ritten zijn alleen voor (potentiële) clubleden;
 • Het dragen van clubkleding en daarbij behorende helm is verplicht;
 • Een ieder dient elkaar aan te spreken als men zich niet houdt aan de gedragsnormen en gedragsregels;
 • Kies vooraf de juiste (snelheid) groep;
 • De groep rijdt in formatie, twee aan twee;
 • De toerkalender (voor de toertochten) is bepalend;
 • Men dient zich aan de afgesproken snelheid te houden en vanaf de start een rustige opbouw;
 • In de bebouwde kom snelheid omlaag en na een bocht niet aanzetten maar de snelheid langzaam opbouwen;
 • Bij een lekke band wacht de hele groep op een veilige plaats langs de weg;
 • In groepsverband wordt niet met losse handen gereden;
 • Neem verkeersregels in acht;
 • Als er reden is voor omkijken (kijken of iedereen bij is) leg dan een hand op de schouder van degene die naast je rijdt, nadat je hem/haar gewaarschuwd hebt;
 • Houd rekening met andere weggebruikers en gebruik je fietsbel;
 • In geval van een ongeval, zoek zo veel mogelijk oorzaak en maak foto’s;.

Geef waarschuwingen direct en duidelijk door naar achter en naar voor.

 Tekens bij fietsen in groepsverband:

STOPPEN:                voorrijder steekt linkerarm omhoog en roept “STOP”. Groep geeft “stop” door naar achter

WEG VRIJ:              voorrijder wuift met opgestoken linkerarm naar voren en roept “VRIJ”. Groep geeft “vrij” door naar achter

RECHTDOOR:        voorrijder roept “RECHTDOOR”. Groep geeft “rechtdoor” naar achter

AFSLAAN:                voorrijder steekt arm naar links of rechts en roept “LINKS” of “RECHTS”. Groep geeft “links” of “rechts” door naar achter

INHALEN:                voorrijder roept “VOOR”. Groep geeft “voor” door naar achter

TEGENLIGGER:    voorrijder roept “TEGEN”. Groep geeft “tegen” naar achter

OBSTAKEL:             voorrijder benoemd obstakel bijv, “PAALTJE”. Groep geeft “paaltje” door naar achter

ACHTER ELKAAR:  daar waar nodig bepaald voorrijder dan wel achter rijder,  en roept “RITSEN”. Groep geeft “ritsen” door naar voor dan wel achter
en een ieder geeft elkaar de ruimte om te ritsen

INGEHAALD WORDEN: achter rijder roept “ACHTER”. Groep geeft “achter” naar voren

PROBLEMEN:         betrokkene roept “LEK”. De overige geven dit door aan de rest en zoeken een veilige plaats om te wisselen.

Met in achtneming van bovenstaande  wensen de wegkapiteins, het bestuur en TC,  alle leden van Toerfiets Club Waalwijk veel veilige en plezierige fietskilometers toe.

De Toercommissie.